པྲ་དྲ་ཨ་མཆོག་སྤྱི་བ་ཞེས་པའི་གསར་བཏོན་དེབ་དུ་ངོ་སྤྲད་ཚུལ།

 


ས་ཁུལ་རང་བཞིན་གྱི་དུས་དེབ་ཨ་མཆོག་སྤྱི་བ་ཞེས་པར་ངེད་དྲ་བ་ངོ་སྤྲད་ཚུལ། མ་ཟད། དེབ་འདིར་ཨ་མཆོག་ས་ཆའི་གློག་བརྙན་སྐོར་ལ་འཇུག་མཁན་སྐོར་ཞིག་ལ་

ཆེད་སྒྲིག་ཅིག་ཀྱང་བཟོས་ཡོད་འདུག གཤམ་དུ་དེ་འབྲེལ་གྱི་པར་འགའ་བཀོད་ན། 

1.pic.jpg

4.pic.jpg

5.pic.jpg

a14301326b7c582396ef23bc4d72f710.jpg


 

དཔྱད་མཆན་ཡོད།